член IATA Very nice член KTA Travelife
Главная страница карта сайта
English
Қазақша
Deutsch
Русский

Сапарсерік қызметін көрсету


«AKZ­HOL TRA­VEL» кәсіби гид­тер, аудар­ма­шылар­дың, экс­кур­со­вод­тардың қыз­метін ұсы­нады.

Біз белгілі бір тақырыпқа ар­налған не­месе жал­пы та­ныс­ты­ру мақса­тын­дағы экс­кур­си­ялар­ды өткізу­ге тап­сы­рыс ала­мыз.

Біздің гид-аудар­ма­шылар же­ке ту­рис­термен­де, топ­тармен­де жұмыс істейді.

әуежай­да то­сып алу мен шығарып са­лу, қала ішін ара­ла­уда бірге бо­лу, та­рихи және мәде­ни ны­сана­ларға экс­кур­сия.

Қосым­ша қыз­мет түрі ретінде келіссөз, кон­фе­рен­ция мен се­минар­ларда синх­рон­ды және бірізді аудар­ма­лар көрсе­теді.

Біз ағыл­шын, фран­цуз, неміс, итальян сияқты еуро­палық тілдерді білетін, сон­дай-ақ, жа­пон, ко­рей, қытай тілдерін білетін гид-аудар­ма­шылар­ды ұсы­намыз.

«AKZ­HOL TRA­VEL» Сізге әлемнің негізгі тілдерін білетін гидті таңдап бе­реді, және сіздің қала­уыңыз­ды ес­ке­ре оты­рып, же­ке бағдар­ла­ма құрас­ты­руға көмек­те­седі!

Мотышева Анара Мотышева Анара
директор
моб.: +7 777 225 4037
е-mail:
Skype: Anara. Motysheva

Мукашева Эльмира Мукашева Эльмира
туризм бөлімінің супервайзері
моб.: +7 701 357 6171
е-mail:
skype: akzholt

Габдулина Асия Габдулина Асия
старший менеджер
моб.: +7 777 235 3979
e-mail:
Тiл:Немiс

Арыстанкулова Аида Арыстанкулова Аида
авиабилеттерді брондау операторы
моб.: +7 777 398 0677
e-mail:
Skype: Arystankulova

Мотышева Шынара
Бухгалтер
моб.: +7 701 715 00 12
e-mail:

Стародумова Наталья Стародумова Наталья
менеджер
моб.: +7 707 526 7686
e-mail:
ICQ: 402197954