член IATA Very nice член KTA Travelife
Главная страница карта сайта
English
Қазақша
Deutsch
Русский

Инсентив тур

Ин­сентив (ағыл. іncen­ti­ve) белгілі жетістіктер үшін (жұмыс­тағы жетістік, та­уар­ды са­ту т. б.) берілетін рес­ми ма­рапат, ын­та­лан­ды­ру си­пат­тағы іс-ша­ра. Ин­сентив тур­лар – өзіміздің кли­ент­теріміз, қыз­меткер­леріміз, дист­рибьютор­ла­рымыз мен ди­лер­леріміздің атқарған та­маша жұмы­сына ри­зашы­лығымыз­ды білдірудің бір тәсілі, ең үздік қыз­меткер­лерімізді ма­рапат­тау мен ын­та­лан­ды­ру – еңбек ұжы­мын ұйым­дасты­ру мен ко­ман­да­лық рух­ты нығай­ту­дың та­маша мүмкіндігі бо­лып та­была­ды.

Ин­сентив тур­лар Сіздің ком­па­нияңыз­дың да­муы мен гүлде­нуіне ықпал етеді, өй­ткені бұл:

 • Сіздің ком­па­ния та­бысы­ның көрінісі;
 • Жаңа іскерлік қарым-қаты­нас, ұзақ мерзімді қарым-қаты­нас ор­на­ту тәсілі;
 • Өзіңіздің ең үздік қыз­меткеріңізге ри­зашы­лығыңыз­ды білдіру мен ма­рап­тау мүмкіндігі;
 • Өзіңіздің тәжіри­беңіз бен сенімділігіңізді ес­ке са­лу мүмкіндігі;
 • Жар­на­малық науқан­ның бір бөлігі, өй­ткені сіздің қыз­меткер­лер – ең үздік жар­на­ма.

Ин­сентив бағдар­ла­ма – бұл ісіңізге пай­да­лылық пен жа­ныңызға жай­лы­лықты бір мезгілде сый­лай­тын бағдар­ла­ма.

Бұндай бағдар­ла­малар бы­лай жа­сала­ды: биз­нес бағдар­ла­ма жа­сала­ды (көрме­лер­ге, се­минар­ларға, кон­фе­рен­ци­яларға т. б. қаты­су); мәде­ни бағдар­ла­ма мен де­малыс бағдар­ла­масы.

Сіздің ком­па­нияңыз биз­нестің қай са­ласын­да жұмыс істе­месе де, біз Сіздің ісініңзің ерек­шеліктеріңізге сай ин­сентив бағдар­ла­малар ұсы­нуға дайын­быз.

Бол­маған жағдай­да, біз жоғары деңгей­де өткізілетін экс­кур­си­ялық бағдар­ла­масы бар не­месе теңізде де­малу­ды ұсы­натын, 4–5 жұлдыз­ды қонақ үй­лер­де тұру көздел­ген қара­пайым түрін, белгілі бір бас­ты идеяға негіздел­ген бағдар­ла­малар, мы­салы, ша­рап не­месе гаст­ро­номи­ялық тур, му­зыка­лық теңіздегі са­яхат, тау шыңын­дағы сейіл т. б. түрін ұсы­намыз. Көбіне­се тур са­парға дайын­дық кезінде бас­та­латын жа­рысу бағдар­ла­мала­рымен (қыз­меткер­лер, ди­лер­лер, дист­рибьютор­лар жа­рысы) бірге ұйым­дасты­рыла­ды.

Ту­ристік тур­лардың ерек­ше түрі ретінде ин­сентив тур­ларға қойыла­тын негізгі та­лап­тар мы­налар:

 1. Біре­гейлік. Са­яхат қара­пайым тур­лар сияқты бір-біріне ұқсас бол­ма­уы ке­рек, ол ерек­ше­лен­ген іс-ша­раларға бай бо­лу ке­рек.
 2. Қиял мен эк­зо­тика. Тур­дың бұл маңыз­ды бөлімінде са­яхат­та­ушы ұмы­тыл­мас әсер алу ке­рек (мы­салы, құс са­лу, те­атр­ланған көріністер);
 3. Ерек­шелік. Са­яхат аяқталған­нан кейін оның қаты­сушы­лары ерек­ше жер­лерде болған­дықта­рына және қызықты адам­дармен кез­дескендіктеріне сенімді бо­луы ке­рек
 4. Өзге­шелік. Са­яхат­шы­лар та­биғаты­нан құмар жан­дар екенін ес­ке­ру ке­рек, сон­дықтан олар үшін әртүрлі жа­рыс­тар мен ойын­дар ұйым­дасты­рылуы ке­рек.

Қыз­мет көрсе­ту тізімі то­лығырақ:

 • Іс-ша­ралар­ды кре­ативті жағынан қам­та­масыз ету, иде­ялар мен тұжы­рым­да­малар әзірлеу, та­уар­лар мен қыз­меттерді ұсы­ну үшін кре­ативті шешімдер жа­сау, шоу-бағдар­ла­малар, байқаулар, ма­рапат­та­улар ұйым­дасты­ру,
 • іс-ша­ралар­ды тех­ни­калық жағынан қам­та­масыз ету: ды­быс, жа­рық, ла­зерлі шоу, пи­ротех­ни­ка, фо­то және ви­део түсірілім ұйым­дасты­ру, де­кора­ция жа­сау мен мон­таждау;
 • Іс-ша­ралар­ды кәсіпқой ма­ман­дармен қам­та­масыз ету: жүргізушілер, әртістер, ани­матор­лар, ди-джей­лер, гид­тер, гид-тілмаш­тар, синх­рон­ды аудар­ма­шылар, да­яшы­лар, күзет және күзет агенттіктерді, дәрігер­лер ке­зекшілігін, же­дел жәрдемді, про­мопер­со­нал­ды іріктеу.
 • Са­яхат және іс-ша­ралар ло­гис­ти­касы, ави­аби­лет­тер, чар­терлі рей­стер ұйым­дасты­ру, темір жол чар­терлері, ва­гон-са­лон­дар, би кеш­тері, кон­фе­ренц-зал­дар, теңіз са­яха­тына лай­нер­лерді жалға алу, тіке­лей келісім бойын­ша, жаһан­дық жүйе мен жергілікті серіктес­тер арқылы қонақ үй­лер­де бөлме­лер­ге ал­дын-ала тап­сы­рыс бе­ру, экс­кур­си­ялық бағдар­ла­малар, көлік пен транс­фер­лер, ви­залық қыз­мет көрсе­ту, сақтан­ды­ру;
 • Іс-ша­ралар­ды ке­шенді қам­та­масыз ету: алаңды таңдау, кон­фе­ренц-зал­дар мен жаб­дықтарға ал­дын-ала тап­сы­рыс бе­ру, алаңдар­ды бе­зендіру: ди­зайн, бан­нерлер, фи­то-ди­зайн, ди­зайн де­кора­ци­ясы мен тұса­уке­серлік өнімді, ро­лик­терді дайын­дау; су­венир­лер дайын­дау, киім/кос­тюм/, фор­ма­лар­ды жалға алу, тігу, та­мақта­нуды ұйым­дасты­ру: ко­фе-брейк, фур­шет, бан­кет, бар­бе­кю, кей­те­ринг;
 • Іс-ша­раны жар­на­мамен қам­та­масыз ету: БАҚ шақыру, бас­пасөз бет­теріне бе­ру, бас­пасөз мо­нито­рингі;
 • Va­lue ad­ded ser­vi­ces дер­бес ме­нед­жер ұсы­ну, іс-ша­раға тіке­лей қаты­су, іс-ша­ралар­дың жыл­дық жос­па­рын жа­сау, бюд­жет, жеткізуші мен қаты­сушы­лар ме­нед­женті, кеңес бе­ру қыз­меттері.

Мотышева Анара Мотышева Анара
директор
моб.: +7 777 225 4037
е-mail:
Skype: Anara. Motysheva

Мукашева Эльмира Мукашева Эльмира
туризм бөлімінің супервайзері
моб.: +7 701 357 6171
е-mail:
skype: akzholt

Габдулина Асия Габдулина Асия
старший менеджер
моб.: +7 777 235 3979
e-mail:
Тiл:Немiс

Арыстанкулова Аида Арыстанкулова Аида
авиабилеттерді брондау операторы
моб.: +7 777 398 0677
e-mail:
Skype: Arystankulova

Мотышева Шынара
Бухгалтер
моб.: +7 701 715 00 12
e-mail:

Стародумова Наталья Стародумова Наталья
менеджер
моб.: +7 707 526 7686
e-mail:
ICQ: 402197954