член IATA Very nice член KTA Travelife
Главная страница карта сайта
English
Қазақша
Deutsch
Русский

Көрме мен конференциялар

«AKZ­HOL TRA­VEL» ха­лықара­лық көрме­лер­ге, ше­тел­де өткізілетін кон­фе­рен­ци­яларға, се­минар­лар мен фо­рум­дарға қазақстан­дық кәсіпо­рын­дардың қаты­су­ын ұйым­дасты­ру бойын­ша кәсіби қыз­мет түрлерінің то­лық ке­шенін ұсы­нады.

Ха­лықара­лық көрме­лер отан­дық ком­па­ни­ялар үшін жаңа мүмкіндіктер аша­ды. Біздің мақса­тымыз – ше­тел­де өткізілетін көрме­лер, жәрмеңке­лер мен кон­фе­рен­ци­яларға отан­дық ком­па­ни­ялар­дың қаты­су­ын ұйым­дасты­ру бойын­ша кәсіби қыз­мет көрсе­ту арқылы қазақстан­дық та­уар өндірушілердің және Қазақстан эко­номи­касы­ның экс­пор­ттық әле­уетін нығай­ту мен да­му­ына ықпал ету.

Ше­тел­де өткізілетін көрме­лер қазіргі за­манғы әлемдік зерт­те­мелер мен тех­но­логи­ялар­мен та­нысу­дың, ше­телдік серіктестіктер­мен ұзақ мерзімді бай­ла­ныс жа­са­удың ерек­ше мүмкіндігі бо­лып та­была­ды. Ха­лықара­лық кон­фе­рен­ци­ялар Сізді қызықты­ратын са­лада тәжіри­бе ал­ма­суыңызға және тиімді ақпа­рат алуыңызға, жаңа иде­ялар­ды жүзе­ге асы­руыңызға және оны да­мытуыңызға ықпал етеді.

Көрме­лерді ұйым­дасты­ру бірне­ше ай, тіпті бір жыл бұрын бас­та­лады, және үлкен дайын­дық жұмыс­та­рын қажет етеді.

Біздің қыз­меттер:

  • Көрме кон­салтингі, са­лалар бойын­ша ше­тел көрме­лерінің жос­парла­ры мен тізімде­мелер дайын­дау, 2023–2024 жыл­дарға ар­налған көрме­лер күнтізбегі.
  • Қазақстан­дық ком­па­ни­ялар­дың ха­лықара­лық көрме­лер, се­минар­лар, кон­фе­рен­ци­ялар, фо­рум­дарда қаты­су­ын ұйым­дасты­ру.
  • Кон­фе­рен­ция ұйым­дасты­ру.
  • Қонақ үй­де бөлме­ге ал­дан-ала тап­сы­рыс бе­ру және ор­на­лас­ты­ру.
  • Аудар­ма­шылар қыз­метін ұсы­ну.
  • Белгілі бір са­лада бейімдел­ген ком­па­ни­ялар­мен іскерлік кез­де­сулер дайын­дау және ұйым­дасты­ру.
  • Әлемнің кез-кел­ген ел­дерінде кор­по­ративті іс-ша­ралар, тұса­уке­сер­лер, се­минар­лар ұйым­дасты­ру.

Мотышева Анара Мотышева Анара
директор
моб.: +7 777 225 4037
е-mail:
Skype: Anara. Motysheva

Мукашева Эльмира Мукашева Эльмира
туризм бөлімінің супервайзері
моб.: +7 701 357 6171
е-mail:
skype: akzholt

Габдулина Асия Габдулина Асия
старший менеджер
моб.: +7 777 235 3979
e-mail:
Тiл:Немiс

Арыстанкулова Аида Арыстанкулова Аида
авиабилеттерді брондау операторы
моб.: +7 777 398 0677
e-mail:
Skype: Arystankulova

Мотышева Шынара
Бухгалтер
моб.: +7 701 715 00 12
e-mail:

Стародумова Наталья Стародумова Наталья
менеджер
моб.: +7 707 526 7686
e-mail:
ICQ: 402197954