Главная страница карта сайта
English
Қазақша
Deutsch
Русский

Сақтандыру


Ше­тел­ге са­парға ба­руды жос­парлаған­да біз ше­тел­ге шығушы аза­мат­тарды сақтан­ды­ру по­лисін алуға кеңес бе­реміз. По­листің бар бо­луы са­пар кезінде күтпе­ген ме­дици­налық шығын­дардың төле­нуіне не­месе оқыс жағдай­лар­дан сақта­нуға кепіл бо­лады.

Біздің ком­па­ния «Каз­коммерц-По­лис» сақтан­ды­ру ком­па­ни­ясы­ның агенті бо­лып та­была­ды, ол CLASS АS­SISTAN­CE сақтан­ды­ру ком­па­ни­ясы­мен бірге ше­тел­ге шығушы ту­рис­терді сақтан­ды­руды жүзе­ге асы­рады. «Каз­коммерц-По­лис» сақтан­ды­ру ком­па­ни­ясы 1996 жыл­дан бас­тап ту­рис­терді сақтан­ды­румен ай­на­лып ке­леді.

Біздің ше­тел­ге шығушы­лар­ды сақтан­ды­ру бағала­ры қыз­мет көрсе­тудің осы са­ласын­дағы көп жыл­дық тәжіри­бесінің арқасын­да қала­дағы ең үздік фир­ма­лар­дың бірі. Са­яхат­шы­лар­ды сақтан­дырдың ақырғы бағасы са­пар­дың ұзақтығы, сақтан­ды­ру шығыны­ның со­масы, ту­ристің жа­сына, қосым­ша тәуекел­дердің бо­луы сияқты көпте­ген фак­торларға бай­ла­ныс­ты.

По­лис ка­тего­ри­ясы­на бай­ла­ныс­ты ұсы­ныла­тын сер­вистік қыз­мет түрлері:

1. «Stan­dart-tra­vel» ка­тего­ри­ясы өз ішінде:

 • шұғыл ме­дици­налық көмек (со­ның ішінде, ауру­ды ба­сатын ша­ра арқылы та­биғи тісті ем­деу, ста­ци­онар­лық ем жа­сау);
 • ме­дици­налық та­сымал;
 • көшіру;
 • са­яхат­шы­лар­ды өз ел­деріне қай­та­ру қыз­меттерін қам­ти­ды.

2. «Best-tra­vel» ка­тего­ри­ясы өз ішінде:

 • шұғыл ме­дици­налық көмек (со­ның ішінде, ауру­ды ба­сатын ша­ра арқылы та­биғи тісті ем­деу, ста­ци­онар­лық ем жа­сау);
 • ме­дици­налық та­сымал;
 • көшіру;
 • са­яхат­шы­лар­ды өз ел­деріне қай­та­ру;
 • кәме­лет­ке жа­сы тол­маған ба­лалар­ды қай­та­ру;
 • шұғыл қажет жағдай­лар­да үшінші тұлғаның ке­лу қыз­меттерін қам­ти­ды.

3. «Mul­ty-tra­vel» ка­тего­ри­ясы көп реттік са­пар үшін қол­да­ныла­ды және өз ішінде:

 • шұғыл ме­дици­налық көмек (со­ның ішінде, ауру­ды ба­сатын ша­ра арқылы та­биғи тісті ем­деу, ста­ци­онар­лық ем жа­сау);
 • ме­дици­налық та­сымал;
 • көшіру;
 • са­яхат­шы­лар­ды өз ел­деріне қай­та­ру;
 • кәме­лет­ке жа­сы тол­маған ба­лалар­ды қай­та­ру;
 • шұғыл қажет жағдай­лар­да үшінші тұлғаның ке­луі;
 • ЖКО не­месе жа­затайым жағдай кезінде заң тұрғысы­нан көмек бе­ру қыз­меттерін қам­ти­ды.

4. «Sport-tra­vel» ка­тего­ри­ясы өз ішінде:

 • шұғыл ме­дици­налық көмек (со­ның ішінде, ауру­ды ба­сатын ша­ра арқылы та­биғи тісті ем­деу, ста­ци­онар­лық ем жа­сау);
 • ме­дици­налық та­сымал;
 • көшіру;
 • са­яхат­шы­лар­ды өз ел­деріне қай­та­ру қыз­меттерін қам­ти­ды.

Бұл ка­тего­рия спорт­пен ай­на­лыса­тын тұлғалар үшін қол­да­ныла­ды.

От­ба­сымен са­яхат жа­са­уды ұна­татын­дар үшін от­ба­сы по­лисі жа­салған.

Сақтан­ды­ру со­мала­ры са­яхат­шы­лап кел­ген елдің та­лап­та­рына сәй­кес 15 000 у. е. мөлшерінен 70 000 у. е. мөлшеріне дейін белгіле­неді.

Сақтан­ды­ру сый­лықақысы­ның мөлшері сақтан­ды­ру аумағына, сақтан­ды­ру со­масы­на (жа­уап­кершілік ли­митіне) және ше­тел­ге ке­лу мерзіміне бай­ла­ныс­ты белгіле­неді және бір күнде 0,31 у. е. мөлшерінен 2,90 у. е. мөлшеріне дейінгі ара­лық шегінде өзгеріп тұра­ды.

Ба­залық та­риф­ке (бар­лық де­малу­шылар­дың жас мөлшері мен жы­ныс­та­рына және са­яхат­шы­ла­ушы­лар са­нына бай­ла­ныс­ты) жоғары және төменгі ко­эф­фи­ци­енттің қосым­ша қол­да­нылуы мүмкін.

* Төлем ту­ристік сақтан­ды­руды рәсімдеу күндегі бағам­мен жүзе­ге асы­рыла­ды.

Ту­ристік ме­дици­налық сақтан­ды­ру біздің кеңсе­де 5–10 ми­нут­та рәсімде­леді, сон­дықтан сіздің уақытыңыз­ды көп ал­май­ды.

Егер сізге рұқсат­на­ма үшін ме­дици­налық сақтан­ды­ру ке­рек бол­са, бізге ха­бар­ла­сыңыз. Біздің кеңсе­де рұқсат­на­ма үшін ме­дици­налық сақтан­ды­ру ше­тел елшіліктің та­лап­та­рына то­лық жа­уап бе­реді. Сон­дай-ақ, біз Шен­ген үшін біржолғы ту­ристік сақтан­ды­руды рәсімдейміз.

Ту­ризм­де сақтан­ды­ру, ту­ристік сақтан­ды­ру, ту­рис­тердің мүліктерін сақтан­ды­ру жөнінде біздің ме­нед­жерлер Эль­ми­ра, Айнұр, На­тальяға +7 727 2731408 те­лефо­нына ха­бар­ла­сыңыз. Рәсімдеу үшін төмен­дегі құжат­тар ке­рек:

 • Ше­тел­ге шығушы сақтан­ды­рушы мен сақта­нушы­ның төлқұжа­ты;
 • СТН көшірмесі;
 • Ше­тел­де бо­лу уақыты.

Ком­па­ни­яның қосым­ша қыз­меттері:

Со­нымен қатар, біздің ком­па­ния шен­ген рұқсат­на­масы мен шен­ген рұқсат­на­ма үшін ме­дици­налық сақтан­ды­ру, сон­дай-ақ, басқа да ел­дерге рұқсат­на­ма мен сақтан­ды­ру по­лисін рәсімдеу бойын­ша кәсіби кеңес бе­реді.

Біз елшіліктердің жұмыс істеуінің қыр сы­рын, ту­рис­терді сақтан­ды­рудың ха­лықара­лық жүйесінің та­лап­та­рын білеміз. Олай бол­са, құжат­тарды дайын­дау кезінде және рұқсат­на­ма алу үшін сақтан­ды­руды рәсімдеу бойын­ша кеңес бе­реміз.

Ком­па­ни­яда ави­аби­лет­терді брон­дау, қонақүй­лерді брон­дау бөлімдері болған­дықтан, осы қыз­меттерді Сіздер­ге әрқашан көрсе­те ала­мыз. Бұл жағдай­да Сізден елшілік үшін құжат­тар жи­нағы, ави­аби­лет­тер мен қонақүй­лерді брон­дауға қажетті құжат­тар ғана та­лап етіледі.

Со­нымен қатар көпте­ген ел­дерге шығу рұқсат­на­масын алу үшін ше­тел­ге шығушы­лар­ды сақтан­ды­рудың ме­дици­налық по­лисі бо­луы міндетті шарт бо­лып та­была­ды. Елшіліктердің та­лап­та­рынан ха­бары­мыз болған­дықтан елшіліктер­ге құжат дайын­даған кез­де қажетті по­лис­терді бірден рәсімдейміз.Мотышева Анара Мотышева Анара
директор
моб.: +7 777 225 4037
е-mail:
Skype: Anara. Motysheva

Мукашева Эльмира Мукашева Эльмира
туризм бөлімінің супервайзері
моб.: +7 701 357 6171
е-mail:
skype: akzholt

Габдулина Асия Габдулина Асия
старший менеджер
моб.: +7 777 235 3979
e-mail:
Тiл:Немiс

Арыстанкулова Аида Арыстанкулова Аида
авиабилеттерді брондау операторы
моб.: +7 777 398 0677
e-mail:
Skype: Arystankulova

Мырзабай Толганай
авиабилеттерді брондау операторы
моб.: +7 708 162 30 40
e-mail:

Стародумова Наталья Стародумова Наталья
менеджер
моб.: +7 707 526 7686
e-mail:
ICQ: 402197954