член IATA Very nice член KTA Travelife
Главная страница карта сайта
English
Қазақша
Deutsch
Русский

Сақтандыру


Ше­тел­ге са­парға ба­руды жос­парлаған­да біз ше­тел­ге шығушы аза­мат­тарды сақтан­ды­ру по­лисін алуға кеңес бе­реміз.

По­листің бар бо­луы са­пар кезінде күтпе­ген ме­дици­налық шығын­дардың төле­нуіне не­месе оқыс жағдай­лар­дан сақта­нуға кепіл бо­лады. Біздің ком­па­ния «No­mad In­su­ran­ce» және «Kha­lyk сақтан­ды­ру ком­па­ни­ясы­ның» агенті бо­лып та­была­ды, ше­тел­ге шығушы ту­рис­терді сақтан­ды­руды жүзе­ге асы­рамыз.

Ту­рис­терді ме­дици­налық сақтан­ды­ру-ше­тел­ге са­пар кезінде қорғау. По­лис не үшін қажет? Ви­за алу және жа­затайым оқиғалар мен ауру­ларға бай­ла­ныс­ты ем­де­уге күтпе­ген шығын­дардан өзіңізді қорғау үшін.
Сақтан­ды­ру құны са­пар­дың ұзақтығына, кел­ген елі мен жа­сына бай­ла­ныс­ты есеп­те­леді. Шығын­дарды/шығыс­тарды өтеу ме­дици­налық құжат­тар мен ме­дици­налық Ас­систанс ұсынған шот­тар негізінде жүргізіледі.
На­зар ауда­рыңыз! Тегін ме­дици­налық көмек алу үшін сақтан­ды­ру сер­ти­фика­тын­да көрсетілген те­лефон­дар бойын­ша ха­бар­ла­су қажет.

Сақтан­ды­ру жағдайы бас­талған кез­де не істеу ке­рек?

Тәулік уақыты­на қара­мас­тан, ке­нет­тен ауыр ауру не­месе жа­затайым оқиға орын алғаны ту­ралы шарт­та көрсетілген те­лефон нөмірі бойын­ша Ас­систанс­тың тәулік бойы дис­петчерлік қыз­метіне де­реу ха­бар­лауға.
Ком­па­ни­яның ас­систанс өкілінің нұсқаула­рын орын­даңыз және ке­лесі ақпа­рат­ты ха­бар­лауға дайын бо­лыңыз:
- тегі, аты;
- сақтан­ды­ру сер­ти­фика­тының нөмірі,
- ор­на­ласқан жері және бай­ла­ныс те­лефо­ны;
- сақтан­ды­ру жағдайы бас­талған жағдай­лар;
- қан­дай көмек қажет.
Сақтан­ды­ру сер­ти­фика­ты мен же­ке ба­сын куәлан­ды­ратын құжат­ты көрсе­те оты­рып, ас­систенттік ком­па­ния өкілдері ұсынған ұйым­да ме­дици­налық көмек алыңыз;
Білу маңыз­ды-
Ке­лесі оқиғалар сақтан­ды­ру жағдайы деп та­ныла­ды:
1) сақтан­ды­ру аумағын­да болған, сақтан­ды­рылған адам­ның өліміне не оның ден­са­улығына зи­ян келтіру­ге әкеп соққан жа­затайым оқиға. Жа­затайым оқиға деп сақтан­ды­рылған адамға қатыс­ты ке­нет­тен, күтпе­ген, әдейі, сыртқы оқиға не­месе әсер ету түсініледі;
2) ден­са­улыққа еле­улі зи­ян­ның ал­дын алу не­месе өмірге төнген қатерді жою үшін сақтан­ды­рылған адамға шұғыл және шұғыл ме­дици­налық көмек көрсе­туді та­лап ететін ке­нет­тен қат­ты ауру, ден­са­улық жай-күйінің күрт на­шар­ла­уы және (не­месе) со­зыл­ма­лы ауру­дың асқынуы.

Ком­па­ни­яның қосым­ша қыз­меттері:

Со­нымен қатар, біздің ком­па­ния шен­ген рұқсат­на­масы мен шен­ген рұқсат­на­ма үшін ме­дици­налық сақтан­ды­ру, сон­дай-ақ, басқа да ел­дерге рұқсат­на­ма мен сақтан­ды­ру по­лисін рәсімдеу бойын­ша кәсіби кеңес бе­реді.

Біз елшіліктердің жұмыс істеуінің қыр сы­рын, ту­рис­терді сақтан­ды­рудың ха­лықара­лық жүйесінің та­лап­та­рын білеміз. Олай бол­са, құжат­тарды дайын­дау кезінде және рұқсат­на­ма алу үшін сақтан­ды­руды рәсімдеу бойын­ша кеңес бе­реміз.

Ком­па­ни­яда ави­аби­лет­терді брон­дау, қонақүй­лерді брон­дау бөлімдері болған­дықтан, осы қыз­меттерді Сіздер­ге әрқашан көрсе­те ала­мыз. Бұл жағдай­да Сізден елшілік үшін құжат­тар жи­нағы, ави­аби­лет­тер мен қонақүй­лерді брон­дауға қажетті құжат­тар ғана та­лап етіледі.

Со­нымен қатар көпте­ген ел­дерге шығу рұқсат­на­масын алу үшін ше­тел­ге шығушы­лар­ды сақтан­ды­рудың ме­дици­налық по­лисі бо­луы міндетті шарт бо­лып та­была­ды. Елшіліктердің та­лап­та­рынан ха­бары­мыз болған­дықтан елшіліктер­ге құжат дайын­даған кез­де қажетті по­лис­терді бірден рәсімдейміз.

Мотышева Анара Мотышева Анара
директор
моб.: +7 777 225 4037
е-mail:
Skype: Anara. Motysheva

Мукашева Эльмира Мукашева Эльмира
туризм бөлімінің супервайзері
моб.: +7 701 357 6171
е-mail:
skype: akzholt

Габдулина Асия Габдулина Асия
старший менеджер
моб.: +7 777 235 3979
e-mail:
Тiл:Немiс

Арыстанкулова Аида Арыстанкулова Аида
авиабилеттерді брондау операторы
моб.: +7 777 398 0677
e-mail:
Skype: Arystankulova

Мотышева Шынара
Бухгалтер
моб.: +7 701 715 00 12
e-mail:

Стародумова Наталья Стародумова Наталья
менеджер
моб.: +7 707 526 7686
e-mail:
ICQ: 402197954