Главная страница карта сайта
English
Қазақша
Deutsch
Русский

Қазақстан


Ту­ристік рұқсат­на­ма үшін шақыру

Қауырт­тық Дүркінділік Мерзім Рәсімдеу мерзімі Көрсетілген ел­дер Рәсімдеу мерзімі қалған ел­дер2 Бағалар АҚШ дол­ла­рымен
Дағды­лы 1- реттік
1 ай 3–5 күн 50 
Дағды­лы 1- реттік 1 ай 5–7 күн 50 
Дағды­лы 2- реттік 1 ай 3–5 күн 60 
Дағды­лы
2- реттік 1 ай 5–7 күн 60 

Іскерлік рұқсат­на­ма үшін шақыру

Қауырт­тық
Дүркінділік Мерзім
Рәсімдеу мерзімі Көрсетілген ел­дер Рәсімдеу мерзімі қалған ел­дер2 Бағалар АҚШ дол­ла­рымен
Дағды­лы 1- реттік 1 ай 3–5 күн 55
Дағды­лы 1- реттік 1 ай 5–7 күн 55
Дағды­лы 2- реттік 2 ай 3–5 күн 65
Дағды­лы 2-реттік 2 ай 5–7 күн 65
Дағды­лы Муль­ти­рұқсат­на­ма 3 ай 3–5 күн Тап­сы­рыс бойын­ша 130 
Дағды­лы Муль­ти­рұқсат­на­ма 6 ай 3–5 күн Тап­сы­рыс бойын­ша 150
Дағды­лы Муль­ти­рұқсат­на­ма 12 ай 3–5 күн Тап­сы­рыс бойын­ша 180

Әуежай арқылы шақыру

Қауырт­тық
Дүркінділік Мерзім Рәсімдеу мерзімі Көрсетілген ел­дер Рәсімдеу мерзімі қалған ел­дер 2 Бағалар АҚШ дол­ла­рымен
Дағды­лы 1- реттік 1 ай 3–5күн 140 

Көрсетілген ел­дер: Ар­генти­на, Авс­тра­лия, Авс­трия, Бель­гия, Бель­гия, Бол­га­рия, Ка­нада, Чи­ли, Кос­та Ри­ка, Ку­ба, Кипр, Че­хия, Да­ния, Фин­ляндия, Фран­ция, Гер­ма­ния, Ұлыб­ри­тания, Гре­кия, Венг­рия, Ис­ландия, Ир­ландия, Из­ра­иль, Ита­лия, Джа­май­ка, Оңтүстік Ко­рея, Лих­тенш­тейн, Люк­сем­бург, Маль­та, Мек­си­ка, Мо­нако, Ни­дер­ланды, Жаңа Зе­лан­дия, Нор­ве­гия, Поль­ша, Пор­ту­галия, Ру­мыния, Син­га­пур, Ис­па­ния, Шве­ция, Швей­ца­рия, АҚШ, Жа­пония.

2 Басқа ел­дер: Рұқсат­на­маны рәсімдеу. Жоғары­да көрсетілме­ген аза­мат­тарды қол­дау бірша­ма көп уақыт­ты ке­рек етеді және ол екі инс­тан­ци­яны ОВИР мен ҚР Сыртқы істер ми­нистрлігінен өтеді.

Мотышева Анара Мотышева Анара
директор
моб.: +7 777 225 4037
е-mail:
Skype: Anara. Motysheva

Мукашева Эльмира Мукашева Эльмира
туризм бөлімінің супервайзері
моб.: +7 701 357 6171
е-mail:
skype: akzholt

Габдулина Асия Габдулина Асия
старший менеджер
моб.: +7 777 235 3979
e-mail:
Тiл:Немiс

Арыстанкулова Аида Арыстанкулова Аида
авиабилеттерді брондау операторы
моб.: +7 777 398 0677
e-mail:
Skype: Arystankulova

Мотышева Шынара
Бухгалтер
моб.: +7 701 715 00 12
e-mail:

Стародумова Наталья Стародумова Наталья
менеджер
моб.: +7 707 526 7686
e-mail:
ICQ: 402197954