член IATA Very nice член KTA Travelife
Главная страница карта сайта
English
Қазақша
Deutsch
Русский

Бiз туралы

Сіздің на­зар­ла­рыңызға «AKZ­HOL TRA­VEL» ту­ристік ком­па­ни­ясын та­ныс­ты­руға рұқсат етіңіздер.

«AKZ­HOL TRA­VEL» 1998 жы­лы құрылған, осы 17 жыл ішінде қазақстан­дық ту­ристік на­рықтың же­текші қаты­сушы­лары­ның бірі бо­лып та­была­ды.

Бүгінде «AKZ­HOL TRA­VEL» – тұрақты, қарқын­ды да­мушы фир­ма­лар­дың бірі. Фир­ма ба­сын­да ту­ризм са­ласын­да көпжыл­дық тәжіри­бесі бар, білікті де білімді адам­дар тұр. Біздің қыз­меткер­лер – ар­найы білімі мен еңбек өтілімі бар кәсіпқой опе­ратор­лар мен ме­нед­жерлер, экс­кур­сия же­текшілері мен үй­лестірушілері. Олар Сізге кез-кел­ген мәсе­ле бойын­ша то­лық ақпа­рат бе­руге дайын және ту­ризм са­ласын­дағы көңіліңізді еліктіретін ұсы­ныс­тар ішінде дұрыс таңдау жа­сауға, уақытыңыз­ды тиімді пай­да­лануға көмек­те­седі.

«AKZ­HOL TRA­VEL» жоғары деңгей­де ту­ристік қыз­мет көрсе­тудің то­лық ке­шенін, ұсы­ныс­тар таңда­уын үнемі кеңейтіп, кли­ент­тер­ге қыз­мет ету са­пасы мен тиімділігінің жаңа стан­дарт­та­рын қалып­тасты­рып оты­ратын ту­ристік опе­ратор бо­лып та­была­ды. Ком­па­ни­яның әлемнің же­текші қонақ үй желілерімен, ірі әлемдік теңіз са­яха­тын ұйым­дасты­ратын фир­ма­лар­мен, көпте­ген ел­дердегі ави­аком­па­ни­ялар мен қабыл­да­ушы құры­лым­дармен тіке­лей келісім-шарт­та­ры бар.

«AKZHOL TRAVEL»

Біз Сіздердің на­зар­ла­рыңыз­ды, заң шығару ба­зала­рын­дағы айыр­ма­шылықтар­ды, мәде­ни да­му мен тех­но­логи­ялық мүмкіндіктерді ес­ке­ре оты­рып, жергілікті на­рық ерек­шелігіне ауда­рамыз. Біздің ту­ризм са­ласын­дағы қыз­мет көрсе­ту мүмкіндігімізге Ор­та­лық Ази­яда жүргізген ту­ристік биз­нестен алған бай тәжіри­беміз негіз болған.

Кез-кел­ген елдің ерек­шелігін ес­ке­ре оты­рып, іскерлік және же­ке са­пар­ларды ұйым­дасты­ру на­рығының бар­лық қыр-сы­рын жетік білуіміздің арқасын­да және ме­нед­жерлеріміздің ше­тел­де алған тәжіри­бесі мен се­минар­лар, сы­нақтан өту ба­рысын­да алған білімдері арқасын­да өзіміздің мүмкіндіктерімізге то­лық сенімдіміз және ту­ризм ин­дуст­ри­ясын­дағы ха­лықара­лық стан­дарт­тарға сәй­кес ке­летін қыз­мет етудің жоғары деңгейіне кепілдік бе­реміз.

«AKZ­HOL TRA­VEL» – Қазақстан­дық Ту­ристік Ас­со­ци­ациясы (ҚТА) мен 2004 жыл­дан бас­тап Әуе көлігінің ха­лықара­лық Ас­со­ци­ациясы­ның мүшесі, Мем­ле­кеттік ли­цен­ци­ясы 06.06.07 жылғы № 0003269 және ха­лықара­лық ту­ристік көрме­лердің тұрақты қаты­сушы­сы бо­лып та­была­ды.

Біз кез-кел­ген күрделі марш­рут­тар мен бағдар­ла­малар: кон­фе­рен­ция мен әртүрлі кор­по­ративті іс-ша­ралар өткізуді ұйым­дасты­рамыз және өткізу­ге көмек көрсе­теміз, үнемді топ­тық экс­кур­си­ялық марш­рут­тар, же­ке тур­лар, ар­найы тап­сы­рыс бойын­ша марш­рут­тар әзірлейміз. Сұра­ныс на­рығын үнемі зерт­теу тек ту­рис­терді қызықты­ратын марш­рут­тарды ғана емес, со­нымен бірге жаңа, қызықты бағдар­ла­малар әзірле­уге мүмкіндік бе­реді. Біз берілген өнімнің «баға-са­па» сияқты маңыз­ды кри­териін қам­та­масыз ету үшін ұсы­натын қыз­мет түрлерімізді үнемі кеңейтіп оты­рамыз.

PRPR (349 KB)

planplan (349 KB)

Мотышева Анара Мотышева Анара
директор
моб.: +7 777 225 4037
е-mail:
Skype: Anara. Motysheva

Мукашева Эльмира Мукашева Эльмира
туризм бөлімінің супервайзері
моб.: +7 701 357 6171
е-mail:
skype: akzholt

Габдулина Асия Габдулина Асия
старший менеджер
моб.: +7 777 235 3979
e-mail:
Тiл:Немiс

Арыстанкулова Аида Арыстанкулова Аида
авиабилеттерді брондау операторы
моб.: +7 777 398 0677
e-mail:
Skype: Arystankulova

Мотышева Шынара
Бухгалтер
моб.: +7 701 715 00 12
e-mail:

Стародумова Наталья Стародумова Наталья
менеджер
моб.: +7 707 526 7686
e-mail:
ICQ: 402197954