Главная страница карта сайта
English
Қазақша
Deutsch
Русский

Әуежайдағы VIP қызметы

Әуежай­лар­дағы VIP-қыз­мет көрсе­ту

Ха­лықара­лық Әуежай­лар­дың VIP зал­да­ры ерек­ше ка­тего­ри­ядағы жо­ла­ушы­лар үшін рей­сті күту мен ұйым­дасты­ру, ке­ден және ше­кара­лық рәсімде­улерді өту кезінде қолай­лы жағдай­лар жа­сай­ды.

Қыз­мет көрсе­тудің жоғары са­пасы, әдептілік және ерек­ше ықылас жо­ла­ушы­лар­дың ұшар ал­дында не­месе одан кейінгі көңілін көте­руге көмек­те­седі.

Же­ке тіркеу ор­ны, сон­дай-ақ, тек­се­рудің, ше­кара және ке­ден тек­се­руінің же­ке пунк­тері Сіздің уақытыңыз­ды үнем­дейді.

Сіздер­ге су­сын­дардың әртүрлері ұсы­ныла­тын ке­ремет бар, ка­бельді те­леви­дение, сым­сыз ин­тернет (Wi-Fi), га­зет­тер мен жор­налдар сияқты қыз­меттер ұсы­нала­ды.

VIP зал­дың сүйкімді қыз­меткер­лері жо­ла­ушы­лар­дың VIP залға кірген­нен ұшақтың бор­ты­на дейін құжат­тар мен жүктердің рәсімде­луін қадағалап оты­рады. Шығу рұқсат­на­масын ашу кезінде сіз 10 ми­нут қана күтесіз, осы уақыт­та дәмі тіл үйірер ко­фе ішуіңізге бо­лады, ал VIP зал қыз­меткер­лері бар­лық құжат­тарды рәсімдейді.

«VIP-эс­корт» қыз­меті— жо­ла­ушы­ны ав­то­маши­нада ұшақ бор­ты­на жеткізу!

VIP жо­ла­ушы­лары­на қыз­мет көрсе­тудің маңыз­ды жағы рей­стың ұшу­ына 30 ми­нут қалған­да тірке­уден өту, сон­дай-а, қ жо­ла­ушы­лар­ды ұшақ бор­ты­на жұмсақ мик­ро­ав­то­бус­та жеткізу.

VIP зал­да ке­рек жағдай­да же­дел мәжілістер не­месе пресс-кон­фе­рен­ци­ялар өткізілетін Мәжіліс За­лы (Me­eting Ro­om) бар. Сон­дай-ақ, VIP зал­да Жа­сыл бөлме бар (Pri­vate Ro­om), бұл бөлме ерек­ше VIP жо­ла­ушы­ларға ар­налған.

Егер сіз VIP зал қыз­меттеріне тап­сы­рыс бергіңіз кел­се, ал­дын ала:

VIP агент­теріне төмен­дегі ақпа­рат­ты ай­туыңыз ке­рек:

  • Жо­ла­ушы­ның аты-жөні,
  • ұшу не­месе ұшып ке­лу да­тасы, ави­аком­па­ни­яның аты мен рейс нөмірі, со­нымен қатар,
  • төлем жүргізу (Ұлттық банк бағамы бойын­ша қол­ма-қол не­месе плас­ти­калық банк­тық кар­точка­мен).

Мотышева Анара Мотышева Анара
директор
моб.: +7 777 225 4037
е-mail:
Skype: Anara. Motysheva

Мукашева Эльмира Мукашева Эльмира
туризм бөлімінің супервайзері
моб.: +7 701 357 6171
е-mail:
skype: akzholt

Габдулина Асия Габдулина Асия
старший менеджер
моб.: +7 777 235 3979
e-mail:
Тiл:Немiс

Арыстанкулова Аида Арыстанкулова Аида
авиабилеттерді брондау операторы
моб.: +7 777 398 0677
e-mail:
Skype: Arystankulova

Мырзабай Толганай
авиабилеттерді брондау операторы
моб.: +7 708 162 30 40
e-mail:

Стародумова Наталья Стародумова Наталья
менеджер
моб.: +7 707 526 7686
e-mail:
ICQ: 402197954